درباره من

دکتری تخصصی برق گرایش قدرت از دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت با مرتبه علمی استادیار، مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری موسسه آموزش عالی وحدت